Strona główna Aktualności
Zobacz również w tej kategorii:

Aktualności

NOWA SZANSA NA DOTACJĘ DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW!

Polska od 10 miesięcy znajduję się w nowej perspektywie współfinansowania w ramach środków z Unii Europejskiej. Na chwilę obecną nie ma jednak możliwości sięgnięcia po unijne dotacje. Polscy przedsiębiorcy nadal czekają, aż po długotrwałych konsultacjach ogłoszone zostaną nowe programy. Niestety już dziś wiadomo, że szanse na to, aby jeszcze w tym roku wystartować w konkursie o unijne środki są znikome. Do dyspozycji przedsiębiorstw pozostają natomiast środki krajowe, wyasygnowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w ramach działalności prewencyjnej. Na co można otrzymać środki? Na jakiej wielkości dofinansowanie można liczyć? Jakie trzeba spełnić warunki i wreszcie ile mamy czasu na złożenie wniosku? O tym wszystkim dowiedzą się Państwo z poniższego artykułu.

Aby otrzymać dofinansowanie trzeba przede wszystkim reprezentować firmę, która regularnie odprowadza składki do ZUS. Przy rozpatrywaniu wniosku liczy się również tzw. kategoria ryzyka poszczególnych grup działalności. Pierwszeństwo w staraniu się o środki z ZUS mają bowiem przedsiębiorstwa o wyższej kategorii. Przykładowo w przypadku działalności polegającej na produkcji mebli, kategoria ryzyka wynosi 7, produkcja wyrobów z drewna – 9 (maksymalne wartości to 14). Działalność gospodarcza prowadzona w ramach branży drzewnej charakteryzuje się zatem wysoką kategorią ryzyka, co przekłada się na wysoką pozycję wniosków w procesie ubiegania się o dotację.

Na co? W ramach dotacji finansowane będą projekty służące poprawie bezpieczeństwa pracy. Mogą mieć one zarówno charakter inwestycyjny jak i doradczy. Najbardziej atrakcyjna możliwość finansowania inwestycji może obejmować zakup i instalację:

  • osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń,
  • optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych itp.),
  • urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp.),
  • elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych itp.),
  • kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonnoizolacyjnych,
  • obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,
  • wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),
  • neutralizatorów elektryczności statycznej,
  • urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy itp.),
  • urządzeń i elementów wentylacji,
  • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości,
  • urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków,
  • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

W ramach projektu zakupić można również środki ochrony indywidualnej dla pracowników. Oprócz inwestycji twardych w ramach dofinansowania, pozyskać można również środki na działania doradcze. Dotyczyć one mogą:
  • przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
  • wykonania pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy np: hałas, drgania, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym,
  • dokonania doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków),
  • przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy,
  • wykonania oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych,
  • opracowania projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

Wielkość dotacji. Wysokość przyznanej dotacji zależy od wielkości firmy, która liczona jest ilością zatrudnionych pracowników i przedstawia się następująco:


Wypłata środków. Po pozytywnej weryfikacji, podpisywana jest umowa, która gwarantuje przedsiębiorcom otrzymanie połowy zaplanowanych środków, w przeciągu 14 dni. Wypłata drugiej transzy następuje w ciągu 30 dni, po wcześniejszym pozytywnym odbiorze projektu przez eksperta z dziedziny, której dotyczył wniosek.

Nabór wniosków. Przedsiębiorstwa mogą składać już wnioski o dofinansowanie. Według ZUS nie ma wyznaczonego terminu zakończenia projektu, a budżet ma wystarczyć na pokrycie wszystkich projektów spełniających wymagania. To duża przewaga nad dotacjami ze środków europejskich, gdzie terminy są długie, a budżety ograniczone. To zatem ostatni moment, aby wykorzystać dotację na rozwój przedsiębiorstwa!


Spółka Graphcom wspiera klientów na wszystkich etapach, począwszy od napisania wniosku o dotację, poprzez złożenie wniosku o płatność i zamknięcie całego procesu dofinansowania. Projekty naszych klientów zostały profesjonalnie rozliczone. Tylko z POIG, działanie 8.2, klientom Graphcom przyznano w sumie prawie 7.000.000 zł dofinansowania na projekty informatyczne.

Graphcom Sp. z o.o. specjalizuje się we wdrożeniach systemów informatycznych klasy ERP produkcji Comarch. Oferta oparta na najnowocześniejszych produktach oraz unikalnym sposobie analizy potrzeb klienta poprzez „Audyt korzyści”, prowadzi do skutecznej realizacji wdrożeń, pozwalających uzyskać klientom mierzalne rezultaty biznesowe.

2014-10-09